About

ร้านกระจกง้วนเฮงพัฒนา (ลูกชายน่ำเฮงพัฒนา) เป็นธุรกิจที่สืบต่อกันมาจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก เป็นครอบครัวคนจีนที่ทำธุรกิจทางด้านกระจกและอลูมิเนียมมาโดยตลอด และมีประสบการณ์เป็นที่เชื่อถือของลูกค้าเป็นเวลายาวนานมากกว่า 60 ปี มีผลงานที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

0 comments: